กระทรวงวัฒนธรรม ระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ของ วธ. เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

กระทรวงวัฒนธรรม  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดอบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ของ วธ. เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผ่านออนไลน์ ว่า วธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ในการบริการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรมรองรับการให้บริการหน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์

 

กระทรวงวัฒนธรรม

ต่อยอดงานด้านวิชาการ และการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันสามารถรวบรวมฐานข้อมูลผ้าไทยที่ใหญ่ที่สุด ข้อมูลอาหาร เทศกาลประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนยลวิถีต้นแบบ ได้แล้วกว่า 50,000 รายการ มีทั้งรูปแบบงานวิจัย แนวทางการพัฒนา มูลค่าทางเศรษฐกิจ แนวทางการส่งออก และเทรนด์ในอนาคต

 

นางยุพากล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน รองรับการบริการแก่ผู้สนใจจึงจัดการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้การทำงานให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลตามนโยบาย 5 F ประกอบด้วย อาหาร แฟชั่น

 

ศิลปะการต่อสู้มวยไทย ภาพยนตร์ และเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดน้ำ-ตลาดบก ที่ วธ.จะมีการเปิดตัวช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งจะขยายไปยังอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกด้าน พร้อมกับทำความร่วมมือในการต่อยอดและเชื่อมโยงข้อมูลวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อช่วยยกระดับงานของ วธ. กับเครือข่ายชุมชน และผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมให้มีโอกาสเข้าถึง และสามารถช่วยให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ วธ. www.m-cultuer.go.th