คกก.อาหารนม  โดยเสนอปรับราคานมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.46 บาท/หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำนมดิบ

คกก.อาหารนม

คกก.อาหารนม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2566  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 

โดยเสนอปรับราคานมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.46 บาท/หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำนมดิบ ซึ่งการปรับราคาดังกล่าวอยู่ในกรอบอำนาจของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ส่วนค่าบริหารจัดการ ขอให้ทางคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk board) พิจารณาต่อไป

 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันกรอบวงเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมนำเสนอสำนักงบประมาณ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมได้พิจารณาข้ออุทธรณ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 ราย พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุธรณ์เพิ่มเติม โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ในการประชุมครั้งต่อไป

 

นายประยูร กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน โดยยึดหลักให้เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ทำงานร่วมกันได้ หากต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดให้รีบดำเนินการทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกับเกษตรกร