สวนสุนันทา  เตรียมอาหารเพื่อรับประทานในแต่ละมื้อน้อยลง

 

สวนสุนันทา 

สวนสุนันทา “ขณะที่เทคโนโลยีกำลังเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ปัญหาใหม่ๆได้เกิดขึ้นตามมาด้วย เช่น ความไม่ปลอดภัยของอาหาร และการปนเปื้อน อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มคุณค่าของอาหาร

 

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริโภค ซึ่งทุกคนต้องตระหนักถึงสิทธิความรับผิดชอบและหน้าที่”

ผศ.มรกต เผยต่ออีกว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเข้าร่วมเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนา “อาหารเพื่อความปลอดภัยและมีคุณค่าของคนเมือง” ภายใต้แนวคิด 6 G คือ Global Safety (อาหารปลอดภัยระดับสากล), Good Ingredient (ส่วนผสมดี), Grow Organic (ผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์), Go Innovation (ใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิต),

 

Good Taste (รสชาติดี) และ Go Circular Eco (เพิ่มมูลค่าของผลผลิต) จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ดำเนินงานเฟสแรกของโครงการ แผนงานการพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย หรือ “โหนด Food Valley” เพื่อยกระดับและความยั่งยืนของอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย