สารกันหืนในคุกกี้  สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างคุกกี้

สารกันหืนในคุกกี้ สารกันหืนเหล่านี้ ถ้าได้รับปริมาณมากๆ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวได้ เช่น มีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 418 พ.ศ.2563 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้

 

และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้สารกันหืน BHA และ BHT ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ผลิตภัณฑ์เบเกอรี) ไว้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

 

สารกันหืนในคุกกี้

 

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างคุกกี้จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ที่วางขายตามตลาดและห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารกันหืน BHA และ BHT ผลปรากฏว่า พบสาร BHA ในคุกกี้ 1 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบไม่เกินตามมาตรฐานกำหนด.